Avocat Tiberiu Laza

Ghidul de finantare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

Home »  Articole »  Ghidul de finantare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

Ghidul de finantare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

On noiembrie 24, 2016, Posted by , In Articole, With Comentariile sunt închise pentru Ghidul de finantare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

Pentru acele ONG-uri care deruleaza programe de mediu, art. 22 din Ghidul de finantare din 03.11.2016 emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (publicat in MO 946/24.11.2016) a stabilit documentele ce trebuie depuse în dosarul de finanţare :

(2) Documentele necesare pentru solicitarea finanţării de către organizaţii neguvernamentale, care însoţesc cererea de finanţare, sunt următoarele:
a) actele de înfiinţare a solicitantului, respectiv actul constitutiv şi statutul, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, procesul-verbal de înfiinţare, în copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină; din documentele depuse trebuie să rezulte reprezentantul legal al organizaţiei;
b) certificat de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul” de către reprezentantul legal;
c) hotărârea/decizia organului de decizie al organizaţiei neguvernamentale, semnată şi ştampilată, în original, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finanţării, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, după caz, precum şi responsabilul de proiect;
d) sentinţa civilă/încheierea judecătorească prin care a fost acordată personalitatea juridică organizaţiei neguvernamentale;
e) adeverinţă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat la cerere de către instanţa competentă/Ministerul Justiţiei, care atestă că acesta nu se află în procedură de dizolvare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată;
f) certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
h) certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;
i) prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului, care să includă bugetul aferent proiectului, conform anexei nr. 5;
j) prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 6;
k) declaraţie privind activitatea economică a solicitantului, conform anexei nr. 7.1;
l) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului finanţării, din care reiese că TVA-ul aferent proiectului este sau nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloc.

Comments are closed.